เมนูการใช้งาน

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้คณะฯ นำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ/แจ้งปัญหา

feedback