เมนูการใช้งาน

แบบประเมินเว็บไซต์

eval

ร่วมเป็นเสียงส่วนหนึ่งโดยการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทุกความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อเรา โดยทางคณะฯ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ท่านสามารถเข้าร่วมประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้ที่
แบบประเมินเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์