เมนูการใช้งาน

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่สามช่องทาง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามวันเวลาที่เปิดรับเท่านั้น โดยติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ของทางคณะฯ ได้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก

 • การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์

  เป็นการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าปริญญาตรี)ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, ปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษอื่นๆ โดยคณะวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือโครงการพิเศษเหล่านี้ จะเปิดรับสมัครและทำการสอบคัดเลือกเองโดยตรง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและวันสอบแข่งขัน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคราวๆไป

 • การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะพยายามให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้รับใช้ชุมชนใต้ จึงได้หาแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2516 -2517 มหาวิทยาลัยเริ่มจัดโควตาให้เฉพาะนักเรียนที่เรียนดีในชั้น ม.ศ.5 สายสามัญ (ม.6 ปัจจุบัน) ในภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2518 เริ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนในภาคใต้แข่งขันเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคด้วยวิธีการการสอบแข่งขัน โดยรับเข้าศึกษาจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนที่รับได้ทั้งหมด และ เพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2519-2522 ตั้งแต่ปี 2523-2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 จนถึงปัจจุบันรับเข้าศึกษาร้อยละ 75 ของจำนวนที่รับทั้งหมดในปีแต่ละปีการศึกษา

  ในการคัดเลือกโดยวิธีรับตรงนี้ มหาวิทยาลัยยังพบว่า นักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานการสอนดีจะมีโอกาสสอบคัดเลือกได้มากกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนประจำอำเภอเล็กๆ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กระจายมากขึ้น โดยการแบ่งผู้สมัครออก เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 โดยกำหนดโควต้าให้แต่ละกลุ่มจำนวนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวนที่จะรับได้โดยวิธีรับตรงตามลำดับ ผู้สมัครในกลุ่ม 1 คือนักเรียนที่เรียนดีที่สุด 10 % แรก ของแต่ละโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่เหลือของแต่ละโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 ให้ถือเป็นกลุ่ม 2 จากวิธีการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเล็กๆมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

 • การสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนส่วนกลาง

  เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีองค์ประกอบการพิจารณาและวิธีการ  ดังนี้