เมนูการใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ครบถ้วน ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและได้มาตรฐานอยู่เสมอ และมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และมีความพร้อม ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ คณะฯและหลักสูตร มีการประกันคุณภาพบัณฑิตด้วยการกำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โดยความเห็นชอบของหลักสูตร โดยที่คณะฯ มีทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดปฎิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือการรับสมัครประจำปี และการรับสมัครตลอดปี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.psu.ac.th/admis.php