เมนูการใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยแบ่งตามระดับชั้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ดังนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระดับชั้นได้ที่