เมนูการใช้งาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะมีข้อมูลหลักสูตรแต่ละสาขาที่เปิดสอน ดังนี้

  • หลักสูตรปริญญาตรี

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 12 สาขาวิชา ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้ดังนี้

  • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังนี้