เมนูการใช้งาน

รายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 13 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2564 (สำหรับนักศึกษารหัส 64)

หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)

หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)

หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 สาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 59-60)