เมนูการใช้งาน

บทสรุป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักตาม แผนกลยุทธ์ และมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มี คุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม” ตามพันธกิจของการผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทำเป็น มี คุณภาพ และจริยธรรม การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่ สากล การบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการ เรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม ผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆ ด้าน และสามารถบรรลุตามดัชนีชี้วัดหลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพตามที่กำหนด โดยคะแนนผลการ ประเมินของคณะฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบคิดเป็น 4.61 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2556-2557 โดยมีภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน มีการ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งเป็นการติดตาม และทบทวนผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงเป้าหมายการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ นอกจากนั้น ผู้บริหาร คณะกรรมการ ประจำคณะยังได้ทบทวนแผนกลยุทธ์โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ผลการดำเนินการของ องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

คณะฯ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีจำนวน 12 หลักสูตร ปริญญาโทจำนวน 12 หลักสูตร และปริญญาเอกจำนวน 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักสูตรปรับปรุงและเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ทุก หลักสูตรได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากำหนดและมีรายงาน มคอ. 7 ครบตามตัวบ่งชี้ ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากนักศึกษาเอง ผู้บริหารระดับ ภาควิชา ผู้บริหารในระดับคณะฯ ผู้ใช้บัณฑิต และเครือข่ายศิษย์เก่า ในรูปแบบการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาที่ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกหลักสูตรจึงได้มีวิชาฝึกงานและวิชาโครงงานซึ่งถือเป็นการทวน สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระบบประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ การเปิด-ปิดรายวิชา และการทวนสอบได้ดำเนินตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีสถานที่ให้ คำปรึกษา มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งผ่านกระดานประชาสัมพันธ์และทางเครือข่าย อินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นคณะฯ ยังจัดให้มีกิจกรรม ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการประชุม วิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557 ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากร (Science, Engineering and Resources) “SER 2014” เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้จัดให้มี ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและมีการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าเพื่อหาข้อมูลด้านสถานที่ฝึกงาน ตำแหน่งงานหรือเพื่อการอบรม อย่างสม่ำเสมอ ในการดำเนินโครงการทุกโครงการก็ได้มีการประเมินและนำผลการประเมินกลับมาปรับปรุงตามระบบ PDCA

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดถึงการส่งเสริม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการกำกับดูแลการดำเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ของคณะฯที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯและของชาติ โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ คอยกำกับดูแล คณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย และกำหนดทิศทางความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยใน 6 ทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะฯจึงได้กำหนดสาขา ความเชี่ยวชาญเพื่อบริการวิชาการของคณะฯ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 2) ด้านการทดสอบวัสดุและปัจจัย การผลิต 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง 4) ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และ 5) ด้านการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิต สำหรับในส่วนของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุผลและเกิดความยั่งยืนกับชุมชน คณะฯ ได้มุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่หลัก และครอบคลุม อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ได้แก่ อาหารทะเล ยางพารา ปาล์ม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำหรับด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี กล่าวคือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการคณะฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล กิจกรรมจุดเทียนชัย 5 ธันวา มหาราช กิจกรรมวันปีใหม่คณะฯ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กับมหาวิทยาลัยฯ การร่วมบำเพ็ญกุศลศพ บุคลากร/ญาติ บุคลากร เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินเป็นประจำทุกๆปีและดำเนินการตามระบบ PDCA นอกจากนั้นยังได้มีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสถานที่ตามระบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกสูงสุด คือ คณะกรรมการประจำคณะฯ ในการกำหนด นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมี แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่ สอดคล้อง ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชา มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการ บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ใน การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

 คณะฯ ได้จัดทำแผนทางการเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ คณะฯ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ มีการจัดทำรายงานทางเงินเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร และจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส และรายปีเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ มีหน่วยตรวจสอบภาย ใจของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะฯ มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบ และดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามดัชนีชี้วัด หลัก และมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และสมศ. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และนำผลการประกัน คุณภาพภายในมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ เพื่อให้มีการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/หน่วยงาน คณะฯ ได้มีการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบและกลไกในการ ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ทั้งจากการเรียนการสอน รายวิชาแนะนำวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา โครงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้จัด ต้องดำเนินกิจกรรมตาม วงจรคุณภาพ PDCA-Par

 

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้