สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ นายวรพงศ์ เสริมศักดิ์วรกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนายจีรวัฒน์ โสภาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ IEEE CASS (Circuit And System Society) Student Branch Chapter (SBC) จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการทำงานของสมาชิกในองค์กร IEEE CASS ทั้งการเรียนรู้กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาชิกในองค์กร IEEE CASS ด้านกิจกรรม SBC Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบ และกิจกรรมด้านการออกแบบไอซี (IC Design) ของหว่างประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย อีกทั้งยังมีการวางแผนโครงการจากความสนใจของนักศึกษาทุกคนเพื่อระดมความคิดในการมีส่วนร่วมของกิจกกรมครั้งถัดไป และยังได้สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆต่างประเทศซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทำให้มองเห็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการศึกษามากมาย พร้อมทั้งด้านพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกด้วย

1 1

23

56