ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ประเภท

โดยเมื่อวานนี้ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ได้มอบรางวัล ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี รศ. ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล คือ รางวัลคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด 3 อันดับแรก ประจำปี 2559 และรางวัลคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะที่มีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ PCT ประจำปี 2559

ภายในงาน การเปิดตัวฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล พร้อมการบรรยายพิเศษ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0