วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

393637

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษารหัส 64 และนักศึกษาใหม่)

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง (รหัส 64)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 63)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 62)


หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)

แผนการศึกษาหลักสูตร (รหัส 61)