คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาในภาวะวิกฤต จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้กี่หน่วยกิต

ในภาคการศึกษาปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต

นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่

ตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาในภาวะรอพินิจ จำแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

จำแนกได้ 3 ประเภท

  1. นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
  2. นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
  3. นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
สัญลักษณ์ I หมายถึงอะไร

การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญักษณ์ I จากคณะกรรมการประจำคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบม.พ.ศ.2547, และ พ.ศ.2552

หากนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I ต้องทำอย่างไร

เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย

หากนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I แล้วไม่ดำเนินการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย จะเป็นอย่างไร

เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผล สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที

เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล ต้องทำอย่างไร

การสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่รับผิดชอบการวัดครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ และให้คณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด พิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล จะได้รับโทษอย่างไร

ได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้นพร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็นนักศึกษา และหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการได้อีก คือ ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา, ให้ได้รับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น, ให้ออก, ไล่ออก

การลาพักการศึกษา หากได้ลงทะเบียนไปแล้ว รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนจะปรากฎในใบแสดงผลการศึกษาหรือไม่

การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ดังนั้น รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา

การลาพักการศึกษา จะลาพักได้กี่ภาคการศึกษา

จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้

ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้หรือไม่

ไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องทำอย่างไร

จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่กองคลังมหาวิทยาลัย

การลาป่วยหรือลากิจในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ลาได้ไม่เกินกี่วัน

7 วัน

หากต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องทำอย่างไร

ต้องยื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหนังสือรับรองการไม่มีหนี้สิน

หนังสือรับรองการไม่มีหนี้สินของนักศึกษาที่ลาออก จะต้องผ่านหน่วยงานใดบ้าง
  1. งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
  2. กองกิจการนักศึกษา
  3. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
  4. งานหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  5. งานทะเบียนการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล