คำถามที่พบบ่อย

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนวิทยากรจากโครงการบริการวิชาการชั่วโมงละเท่าไหร

หากเป็นวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินท่านละ 1,200 บาท/ชั่วโมง

วิทยากรภายนอกที่เป็นเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนวิทยากรจากโครงการบริการวิชาการชั่วโมงเท่าไร

หากเป็นวิทยากรภายนอกที่เป็นเอกชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินท่านละ 1,800 บาท/ชั่วโมง

ผู้ช่วยวิทยากรจ่ายชั่วโมงละเท่าไร

ไม่มีระเบียบบริการวิชาการรองรับในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ

ผู้ช่วยวิทยากรสามารถมีได้กี่คน

หากป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน และในกรณีมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการหากจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

กรณีรายรับจากการจัดอบรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป ต้องทำอย่างไร

หากรายรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าใช่จ่ายต่อมหาวิทยาลัยก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย