ขั้นตอนการให้บริการ

1.งานแจ้งซ่อมสาธารณูปการ

  >ล็อคอินเข้าระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปการสาธารณูปการ >กรอกรายละเอียดงานซ่อม >

2.ยานพาหนะ

  >ล็อคอินเข้าระบบบริการยานพาหนะ >กรอกรายละเอียดการขอใช้รถ >

3.ห้องประชุม

  >ล็อคอินเข้าระบบบริหารห้องประชุม >กรอกรายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม >

4.ห้องเรียน (นอกตารางเรียน)

  >ล็อคอินเข้าระบบจองห้องเรียนนอกตารางเรียน >กรอกรายละเอียดการขอใช้ห้องเรียน >

5.ผลิตเอกสารและตำรา

  >ล็อคอินเข้าระบบจองหนังสือเอกสารการเรียนการสอน >