เมนูการใช้งาน***เริ่มให้บริการสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป***

หน้าหลัก กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

บริการด้านการเงิน/การคลัง  

 1. การเบิกจ่ายบรรณสารสงเคราะห์
 2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ, ข้าราชการเปลียนสถานภาพ)
 3. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ)
 4. การเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร (ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ)
 5. การเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 6. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. การรับเงินของคณะฯ และการนำเงินส่ง

บริการด้านพัสดุ

 1. การขอเบิกวัสดุสำนักงาน
 2. การขอซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
 3. การขอซื้อวัสดุทั่วไป
 4. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากเงินงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 100,000บาท
 5. การจัดซื้อวัสดุรวม (กระดาษ A4 และวัสดุงานบ้านงานครัว)

Quick Links

 1. หน้าแรกกองคลัง
 2. รวมระเบียบ กองคลัง
 3. รวมแบบฟอร์ม กองคลัง
 4. ระบบเงินรายได้คณะวิศวฯ
 5. หน้ารวม Links สารสนเทศบุคลากรวิศวฯ
 6. ระบบสารสนเทศบุคลากร (ลา/ยืมเงิน/โอนเงิน)

ติดต่อสอบถาม : สายด่วนผู้รับบริการ