เมนูการใช้งาน  • การนำเสนอ เรื่อง “การปรับโครงสร้างองค์กรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.”

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน

ขอเชิญ- บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานเลขานุการ/ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์และ-...

IMAGE

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ (อ.กุลภัสร์ ทองแก้ว)

  อาจารย์กุลภัสร์ ทองแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Manufacturing...

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.

กำหนดการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ในวันอังคารที่ 15...

IMAGE

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์นิติพันธุ์ ...