เมนูการใช้งานIMAGE

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา ประจำปี 2562

ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา จำนวน 16...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน

ขอเชิญ- บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานเลขานุการ/ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์และ-...

IMAGE

แนะนำอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ (อ.กุลภัสร์ ทองแก้ว)

  อาจารย์กุลภัสร์ ทองแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Manufacturing...

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.

กำหนดการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ในวันอังคารที่ 15...