เมนูการใช้งานโดย Prof.Jaeho BaeDepartment of Environmental Engineeingจาก INHA Universityวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.00 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา จำนวน 16 ประเภท หากสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มไปยังงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ&nb

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงและนางนพมาศในงานลอยกระทง ม.อ. ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์

ขอเชิญ- บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานเลขานุการ/ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์และ- บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานธุรการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานภาควิชา  เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุค

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ ภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันประกวดผลงานขอ

  อาจารย์กุลภัสร์ ทองแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Manufacturing Engineering) จาก University of New Sou