เมนูการใช้งาน Kunlapat

อาจารย์กุลภัสร์ ทองแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (Mechanical and Manufacturing Engineering) จาก University of New South Wales, Sydney, Australia ด้วยทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : A Study of the abrasive waterjet hole machining processes on woven CFRP's and the jet impact characteristics.