เมนูการใช้งานr2rNew 02resize

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิจัย/วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร "หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่ผลงานทางวิชาการด้วย R2R (Routine to Research)"  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมมงคลสุข  สามารถแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ จากแบบตอบรับ และส่งไปยังงานพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   วิทยากรโดย นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต และนางสาวธัญลักษณ์ โกมัย เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล และร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนจากคุณชนิดา ณ นคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://edoc.psu.ac.th/pdoc.aspx?id=F5kbcXH9Cmb24xJx32Mb