เมนูการใช้งานเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ครั้งที่ 3

ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ ภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ

ที่จะคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้แล้วนั้น ยังมีการมอบรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยแบ่งรางวัลออกเป็น

2 ระดับด้วยกัน คือ

1. รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษายอดเยี่ยม

2. รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

โดยมีรายชื่อคณาจารย์ที่ส่งเข้าประกวดจากทุกวิทยาเขตรวมทั้งสิ้น 5 วิทยาเขตด้วยกัน จากผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฎว่า

ท่าน ผศ. พิเชฐ ตระการชัยศิริ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับโล่ห์รางวัลรวมถึงของที่ระลึก

จากท่านอธิการบดี 

31