เมนูการใช้งานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 3

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 1

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 3

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 6

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 7

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 11

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 12

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 15

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 18

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 26

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 31

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 32

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 33

KM แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาก 34