เมนูการใช้งาน***เริ่มให้บริการสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป***

หน้าหลัก กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

บริการด้านการเงิน/การคลัง  

 1. การเบิกจ่ายบรรณสารสงเคราะห์
 2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ, ข้าราชการเปลียนสถานภาพ)
 3. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ)
 4. การเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร (ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ)
 5. การเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 6. การยืมเงิน
 7. การคืนเงินยืมทดรองราชการ
 8. ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ

บริการด้านพัสดุ

 1. การเบิกวัสดุในระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง
 2. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากเงินงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 3. การขอซื้อวัสดุทั่วไป
 4. การขอซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน
 5. การซ่อมแซมครุภัณฑ์
 6. การซ่อมแซมครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)
 7. Link แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์

Quick Links

 1. หน้าแรกกองคลัง
 2. รวมระเบียบ กองคลัง
 3. รวมแบบฟอร์ม กองคลัง
 4. ระบบเงินรายได้คณะวิศวฯ
 5. หน้ารวม Links สารสนเทศบุคลากรวิศวฯ
 6. ระบบสารสนเทศบุคลากร (ลา/ยืมเงิน/โอนเงิน)

ติดต่อสอบถาม : สายด่วนผู้รับบริการ