เมนูการใช้งาน กฟผ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน : : :สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า

โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562 แจ้งกำหนดการตารางอบรมเตรียมสอบ TOEICวันที่ 10 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563(วันศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.และวันเ

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ PSU 5G Shaowcase ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

✨ Inspiration and Design Thinking 2020 ✨ สำหรับน้อง ๆ ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขต มาแล้วจ้า   สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (P-SEDA)  เปิดรับสมั

รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563            ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ประจำปี 2562 คลิ๊กเพื่อดู รายชื่อ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2/2562  น้กศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร ได้ที่ ห้องบริการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

ด้วยคณะฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัติกรรมในพื้นที่ PSU 5G showcase ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น.ดังนั้นคณะฯ จึงขอความร่วมมือนักศึกษา/บุคลากรห้ามจอดรถจักรยานยนต์ตั้งแต

ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประชาคม ม.อ.เเละบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่งเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ==========="คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"===========โดย คุณวิชัย ทองเ