เมนูการใช้งาน 

Book English 2 2561

 

ด้วยศูนย์การศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 7-18 มกราคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
    และ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

*********************************