เมนูการใช้งานด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019)
ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 www.interaffairs.psu.ac.th/englishcamp

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ม.อ.
โทร. 2254 หรือ 074-282254, 074-446824

English camp 2019