เมนูการใช้งาน📢📢ประกาศ...ขอให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

🖍สามารถเข้าไปประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 พฤศจิกายน 2562

ประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย==> https://tes.psu.ac.th/

ประเมินรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ==> https://infor.eng.psu.ac.th/se/

📍ผู้ที่ไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่ได้รับความสะดวกในการดูผลการศึกษาในเทอมนั้นๆค่ะ📍