เมนูการใช้งานประกาศเกี่ยวกับ
การสอบ Tell Me More

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าสอบ

  1. ให้นักศึกษารหัส 59,60,61 ที่มีรายชื่อเข้าสอบทุกคน และสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ดาวน์โหลดที่นี้
  2. การสอบในระดับ Placement Test กำหนดสอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

                 - รอบที่ 1 เริ่มสอบ เวลา 08.30 - 10.30 น.

                 - รอบที่ 2 เริ่มสอบ เวลา 10.30 - 12.00 น.

  1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบหลังเวลา 08.45 และ 10.45 น. ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบในวัน และเวลาดังกล่าวได้ นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องทั่วไป พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยคณะฯจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับเกณฑ์การขอเลื่อนสอบกลางภาค/ปลายภาค (หลังสอบภายในเวลา 5 วันทำการ) คณะจะดำเนินการจัดสอบระดับ Placement Test และ Progress Test ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้                                                - กรณีที่ 1 หากนักศึกษาเข้าสอบระดับ Placement Test แล้วแต่สอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระดับ Progress Test ได้                                                                                                                  - กรณีที่ 2 หากนักศึกษาไม่ได้เข้าสอบระดับ Placement Test นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสอบในระดับ Progress Test ได้                                                                                                              หมายเหตุ กำหนดการสอบ Progress Test ประมาณเดือนธันวาคม 2562 /มกราคม 2563
  3.  สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมในวันสอบ ได้แก่

      - บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตัวตน

      - หูฟัง

 Slide1