เมนูการใช้งานเปิดรับคำร้องขอย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 5-22 พฤศจิกายน 2562

โดยนักศึกษายื่นคำร้องได้ที่ห้องกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นักศึกษาดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_76.pdf และส่งพร้อมเอกสารดังนี้
        -ผลการเรียน โดยขอให้นักศึกษาขีดเส้นใต้รายวิชาที่ผ่านตามเกณฑ์ของคณะฯ และรายวิชาที่ผ่านตามเกณฑ์ของสาขาวิชามาด้วย
        -ผลการลงทะเบียนเทอม 1/2562 สำหรับกรณีนักศึกษาที่ต้องรอผลการเรียนของเทอมนี้เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์
2. นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายวิชาได้ที่ http://www.academic.eng.psu.ac.th/images/a.pdf
3. คณะฯ จะดำเนินการส่งคำร้องให้สาขาวิชาพิจารณาและจะประกาศผลทาง FB กลุ่ม Rado Tabian Eng [ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เท่ากัน และในบางสาขาวิชาอาจมีการสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย]
4. ก่อนได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาที่ต้องการย้ายเข้า
5. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอโอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 2/2562 เท่านั้นค่ะ มิเช่นนั้นถือว่านักศึกษาไม่ขอโอนรายวิชาใดๆ

 

เปิดรับคำร้องขอย้ายสาขาวิชา1 62