เมนูการใช้งานรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 16- 29 ธันวาคม บัดนี้สิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนเรียนแล้ว กองทะเบียนและประมวลผล ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพบว่า มีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี ตามรายชื่อที่แนบ)  (ระดับปริญญาโท,ระดับปริญญาเอก ตามรายชื่อที่แนบ)

          คณะฯ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อไม่ลงทะเบียนเรียน ดำเนินการลงทะเบียนเรียน หรือลาพักกาหรือรักษาสถานภาพ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 หากเลยกำหนดวันดังกล่าวกองทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป