เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนจากภาควิชา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Novi Sad (UNS) สาธารณรัฐเซอร์เบีย จำนวน 5 คน นำโดย Prof. Dr. Miroslav Veskovic อธิการบดี

ในการหารือ Prof. Dr. Miroslav Veskovic ให้นโยบายความร่วมมือว่า จากการที่ UNS และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์มากขึ้น จะผลักดันให้มีการขยายความร่วมมือในลักษณะสามฝ่าย คือ ฝ่าย UNS และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่ายมหาวิทยาลัยในเอเชีย และฝ่ายมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป โดยคณะจาก UNS มีกำหนดเดินทางไปหารือความร่วมมือกับ University of Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อจากการเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายในความร่วมมือสามฝ่ายที่กล่าวถึงนี้ด้วย 

Prof. Dr. Vladimir Katic รองคณบดีของ Faculty of Technical Sciences, UNS แจ้งเรื่องการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6thPSU-UNS International Conference on Engineering and Technology ICET-2013 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ที่ Master Conference Centre เมือง Novi Sad สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยจะมีการคัดเลือกบทความเพื่อลงใน Journal ของ UNS ด้วย นอกจากนี้หัวหน้าภาควิชาและผู้แทนได้ให้ข้อมูลงานวิจัยที่จะสามารถร่วมมือกันได้ และเห็นพ้องจะจัดให้มีการพบปะระหว่างนักวิจัยของทั้งสองฝ่าย เพื่อหารือหนทางในการวิจัยร่วมกันในช่วงเวลาที่เดินทางไปประชุมวิชาการ ICET-2013 ครั้งนี้ด้วย