ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายละเอียดที่แนบ