เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียดแผน

1.ชุดเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชั้นดินในสนาม  1 ชุด

2.ชุดตรวจสอบโดยวิธีการอัดและสะท้อนคลื่นเสียง  1 ชุด

3.ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนและการกักเก็บพลังงาน 1 ชุด

4.ชุดฝึกปฏิบัติการทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบโปรแกรมได้ ระยะที่ 1 จำนวน 10 ชุด

5.ชุดเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

6. ชุดเครื่องมือฟรีซดราย จำนวน 1 ชุด

7. ชุดเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน ๑ ชุด

8. ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

9. เครื่องกำเนิกปฏิกริยาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด

10.เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงและเรืองแสงจากปฏิกริยาในไมโครเพลท จำนวน 1 ชุด

11. เครื่องเตรียมแผ่นหินบาง จำนวน 1 ชุด