กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and Development Fund, Taiwan ICDF)
ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุน
โดยนักศึกษาไทยสามารถยื่นสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ICDF

🟢 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2023

🟢 รายละเอียดทุนสนับสนุน

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class tickets)

ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)

 ค่าเล่าเรียนและหน่วยกิต

 ค่าประกันสุขภาพ

 ค่าหนังสือเรียน

 เงินสนับสนุนรายเดือน:

- ปริญญาโท เดือนละ NT$15,000

- ปริญญาเอก เดือนละ NT$17,000

 

🟢 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปี 2023

(All programs are taught in English)

ปริญญาเอก

1. National Pingtung University of Science and Technology

Ph.D. Program in Tropical Agriculture

2. National Yang Ming Chiao Tung University

Ph. D. Program in International Health

3. Taipei Medical University

Ph.D. Program in Global Health and Health Security

️  ปริญญาโท

1. National Pingtung University of Science and Technology

Master Program in Tropical Agriculture 

2. National Chengchi University

International Master of Business Administration (IMBA)

3. National Chengchi University

International Master's Program in International Studies in College of International Affairs

4. National Tsing Hua University

International Master of Business Administration in Technology Management

5. National Tsing Hua University

International Master Program in Information Systems and Applications

6. National Taiwan Normal University

Graduate Institute of International Human Resource Development

(IHRD)

7. National Yang Ming Chiao Tung University

Master’s Program in International Health

8. National Taiwan Ocean University

International Master Program in Aquaculture Technology and

Management

9. National Central University 

Master of Science Program in Remote Sensing Science and Technology

10. Kun Shan University

International Master Program on Mechatronics Automation Engineering and Management

11. National Sun Yat-sen University

International Master's Program in Electric Power Engineering (IMEPE)

12. Yuan Ze University

International Master's Program in Industrial Engineering and Management

13. National Taiwan University

International Master’s Program in Agricultural Economics

14. National Cheng Kung University

International Master Program in Civil Engineering and Management (ICEM)

15. National Cheng Kung University

International Master Program on Natural Hazards Mitigation and

Management Action and Management

16. Ming Chuan University

MBA Program of International Business and Trade

17. Taipei Medical University

International Master's Program in Health Care Administration

18. Taipei National University of the Arts

International Master of the Arts Program in Cultural and Creative Industries (IMCCI)

19. National Chung Hsing University

International Master Program of Agriculture (IMPA)

20. National Chung Cheng University

- Master in Educational Leadership and Management Development

- E-Learning Master Program of Education and School Leadership

21. National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

International Master's Program of Tourism and Hospitality (IMTH)

🟢  ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF และสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุนให้เรียบร้อย โดยยื่นเอกสารตามที่หลักสูตรกำหนด (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 10-13)

2. หลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF เรียบร้อยแล้ว ปริ้นออกมาเซ็นชื่อ พร้อมแนบเอกสารที่ทุนกำหนดมาให้ครบ (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 15-16) ทั้งนี้จะแนบเอกสารการสมัครกับหลักสูตรเป็นเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

 หลังจากนั้นส่งเอกสารไปที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

🟢  คู่มือการรับสมัคร 

🟢  เว็บไซต์ ICDFICDF  

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายการเมือง ICDF

โทร 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.