คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   รายชื่อนักศึกษา 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการดังนี้

1.รายงานตัวและอัพโหลดส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา ม.อ.) ของนักศึกษา
พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางลิงค์ 
Google Form
(https://forms.gle/7Q2Huz37wQtDAkZ7A
ภายในวันที่ 20  มีนาคม 2566 หากไม่ส่งภายในกำหนดจะถือว่าประสงค์สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
          2.ช่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

          อนึ่ง นักศึกษาคนใดที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว ให้แจ้งคณะฯ ทราบด้วย
เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของทุนซ้ำซ้อนที่ได้รับ หากไม่แจ้งและคณะฯ ตรวจสอบพบในภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขทุนการศึกษาของคณะฯ โดยไม่พิจารณาเงื่อนไขของทุนที่ซ้ำซ้อน
และจะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษาอีกสถานหนึ่งด้วย