การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID19 และให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการสอนให้เป็นไปตามกำหนดการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม

ขอใช้บริการสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/การประชุม/การอบรม Online

 Download ภาพพื้นหลังสำหรับนำไปใช้กับระบบประชุมออนไลน์

วิธีการ Download

เมื่อคลิกปุ่มด้านล่างนี้แล้ว ให้เลือกภาพที่ต้องการนำไปใช้ และ download โดยคลิกขวา > save image as... เพื่อบันทึกในอุปกรณ์ของคุณ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมและ Download

ออกแบบโดย นายอนุสิษฐ จันทลักขณา และ นางสาวกนกวรรณ ชนินทรสงขลา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม