The moments

มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับเราที่นี่ PSU INTANIA STUDIO แล้วจะพบว่าคุณเองก็มีช่วงเวลาที่น่าตื่นตา ตื่นใจกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง....

รูปแบบการใช้งาน

ถ่ายภาพ / Photo

ภาพบุคคล ภาพวัตถุ/สิ่งของ หรือชิ้นงานโปรเจ็ค เป็นต้น

ถ่ายวิดีโอ / Video

บันทึกวิดีโอ การนำเสนอผลงาน การสอนของอาจารย์ เรื่องราวหรือฉากที่ต้องการ

บันทึกเสียง / Record

บันทึกเสียงประกอบการบรรยายวิดีโอ เสียงร้องเพลงประกอบดนตรี บันทึกเสียงเครื่องดนตรี

รูปแบบการใช้งาน

ถ่ายทอดสด / Live

นำเสนอรายการข่าวสารทาง YouTube PSU INTANIA CHANNEL หรือ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ฝึกเป็น Sound ENGINEER

นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ผู้ที่มีความสนใจด้านศาสตร์ของเสียงสามารถเข้ามาฝึกหัด ทดลองเกี่ยวกับการผสมเสียง ปรับแต่งเสียงให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับแต่ละงาน

สร้างสรรค์ผลงานเพลง / Producer

แต่งเพลง แต่งทำนอง เนื้อร้อง แล้วลองมาผสมผสานกันให้ลงตัวในรูปแบบของคุณ

Steps

ขั้นตอนการจองห้อง PSU INTANIA STUDIO

1

จองห้องเพื่อขอใช้บริการ

ตรวจสอบตารางการใช้งานห้องก่อนทุกครั้ง หากจองในวัน-เวลาที่ซ้ำซ้อนกันระบบจะไม่สามารถจองห้องได้
จองขอใช้ห้อง PSU INTANIA STUDIO
2

เลือกรูปแบบการใช้งาน

กำหนด วัน-เวลา ระบุความต้องการใช้งานเช่น ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ หรืออื่นๆ และช่องทางการตอบกลับ email หรือ หมายเลขโทรศัพท์
3

รอการยืนยันและตอบกลับ

รอการตอบกลับผ่านช่องทางสื่อสารที่คุณให้ไว้ภายใน 15 นาที (เฉพาะในเเวลาปฏิบัติงานราชการ)
4

ตรวจสอบรายจองห้อง

ตรวจสอบตารางการขอใช้บริการ

Contacts

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

Email

Digital Media Team

Phone

Mon - Fri 09:00 - 16:00

Map and Location

location

© Copyright 2025 PSU INTANIA STUDIO. All Rights Reserved.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Created with Mobirise