เมนูการใช้งาน

ทุนการวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการให้ทุนสำหรับนักวิจัย โดยจะพิจารณาโครงงานวิจัยที่นำเสนอว่าเห็นชอบในการให้ทุนทำวิจัยแก่ผู้นำเสนอโครงงานหรือไม่ ซึ่งทุนวิจัยของคณะ จะแบ่งออกเป็นประเภททุนวิจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดอื่นๆ ท่านสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์หน่วยวิจัย