เมนูการใช้งาน

งานวิจัยคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งเน้นงานวิจัยโดยศึกษาและพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

โดยทางคณะได้จัดตั้งเครือข่ายวิจัย (สาขาความเป็นเลิศ สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย) สังกัดภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนางานวิจัยต่างๆ เช่น การวิจัยด้านพลังงาน การวิจัยด้านวัสดุ   การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านชีวการแพทย์ การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และการวิจัยด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดทิศทางการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้

  1. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน
  2. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ
  3. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
  5. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
  6. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หน่วยบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สิน