เมนูการใช้งาน

งานบริการวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ของคณะฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี