เมนูการใช้งาน

บริการของเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมบริการวิชาการต่างๆ สำหรับท่านผู้สนใจ มั่นใจในคุณภาพโดยทีมงานผู้เชียวชาญและคณาจารย์ของทางคณะฯ ที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งประเภทบริการวิชาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • บริการด้านวิศวกรรมเคมี
  งานบริการด้านเคมี

  ดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้บริการทดสอบตัวอย่าง บริการการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง และบริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • บริการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
  งานบริการด้านเครื่องกล

  ดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้บริการการปรับเทียบเกจ์วัดความดัน การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ การทำชิ้นงานทดสอบและบริการรถยก

 • บริการด้านวิศวกรรมระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
  งานบริการด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

  ดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการงานด้าน Networking, Web Hosting, Computer Control System Development, Embedded System Development, Training และ Software Development และบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานอีกด้วย

 • บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  งานบริการด้านไฟฟ้า

  ดำเนินงานโดยภาควิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและ ตรวจซ่อมในงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าด้านต่างๆ โดยบุคคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อมมานานปี

 • บริการด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม

  ดำเนินงานโดยภาควิศวกรรมโยธา ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เหล็กเส้น คอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต หิน ทราย และคุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งในและนอกสถานที่