1. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561 1. ใบสมัครโครงการลูกพะราชบิดา 1-2 2. ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ และโครงการทุนมงคลสุข

IMAGE

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1.โครงการทุนมงคลสุข ...

IMAGE

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่...

IMAGE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)

    ด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)...

IMAGE

ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานก่อสร้าง โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานก่อสร้างโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ จากศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแก่ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2560...

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" (NEC รุ่นที่ 30)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน,บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3...

IMAGE

โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท....

IMAGE

วสท. จัดบรรยายพิเศษ การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม

สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดสัมมนาเรื่อง “การวิบัติของอาคาร การวิเคราะหหาสาเหตุ และการแกไขซอมแซม” ประจําป 2559 รุนที่ 4...

IMAGE

การจัดอบรม เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน"

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดอบรมเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน" ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ฟรี!!แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ด่วน!!...

IMAGE

ขอเชิญฟังบรรยาย “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากอดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ มาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขได้เมื่อไร้กรอบ”...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด ...

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด ...

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย  จำนวน 1 ชุด ...

50th anniversary banner

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.