1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

          เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจทางด้าน Electronic และ...

IMAGE

Student Mobility Program between PSU & UTHM 2018

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)  โดยมี Dr.Nur Kamilah binti Yusuf จาก Department of Energy and Thermofluids Engineering, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) เป็นหัวหน้าคณะการเดินทางในครั้งนี้          ...

IMAGE

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan - Monozukuri Design Competition

          “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ...

IMAGE

“โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab : FabLab

          เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab : FabLab ให้แก่...

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562   โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  > ประกาศ โครงการลูกพระราชบิดา1  > ประกาศ โครงการลูกพระราชบิดา2  > โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ   > ประกาศ...

IMAGE

ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ TCAS62

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  เปิดรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม พี่เปีย 074-287084 www.entrance.psu.ac.th

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 1. โครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร)  2. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

IMAGE

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561

ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา ปีการศึกษา 2561 1. ใบสมัครโครงการลูกพะราชบิดา 1-2 2. ใบสมัครและใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ และโครงการทุนมงคลสุข

IMAGE

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมงานบริการวิชาการ...

IMAGE

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application

             ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข...

IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

ด้วยทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ขอเชิญอบรมยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล MIT-PSU Upgarde 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Management of Information Technology (MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม MIT-PSU UPGRADE...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด (

ประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ จำนวน 1 รายการ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่่แนบ)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส...

ระกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เอกสารประกวดราคาเลขที่ 8/2562

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด...