นวัตกรรม ลิฟต์ไร้สัมผัส PSU-1 เป็นอุปกรณ์กดลิฟต์แบบที่ไม่ต้องสัมผัสปุ่มลิฟต์ซึ่งสามารถลดการแพร่เชื้อ

เพื่อปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์ Covid-19 โดยทีมอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย
ผศ.ดร. ปรมินทร์ เณรานนท์