สนใจเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีจำนวนหลักสูตรดังนี้

  • ระดับปริญญาตรีจำนวน 13 หลักสูตร
  • ระดับปริญญาโทจำนวน 12 หลักสูตร
  • ระดับปริญญาเอกจำนวน 9 หลักสูตร

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามระดับชั้นต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง