Slide
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
Slide
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก
Slide

การรับสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท-เอก ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นไปตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

ช่วงเวลารับสมัครเพื่อเข้าศึกษา จะเป็นไปตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย สามารถติดตามได้ที่

ช่องทางการรับสมัคร

ท่านผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเพื่อเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค์ข้างใต้นี้

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ท่านสามารถติดตามผลการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนได้ตามลิงค์ข้างใต้

Slide

สิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากเน้นการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่นพื้นที่ผ่อนคลาย พื้นที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

สนามกีฬากลาง

พื้นที่ออกกำลังกาย สนามวิ่งและสนามฟุตบอล

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ขนาดความยาว 25 และ 50 เมตร

พื้นที่ผ่อนคลาย

พื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนหรือวิ่งออกกำลังกาย

Co-Working Space

พื้นที่สำหรับนักศึกษานั่งทำงานหรือทำกลุ่มกิจกรรมกลุ่ม

Slide
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก จะเป็นไปทางประกาศของทางมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

> ปริญญาโท

28,000 บาท / เทอม

> ปริญญาเอก

-

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

> ปริญญาโท

32,000 บาท / เทอม

> ปริญญาเอก

-

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)

> ปริญญาโท

29,000 บาท / เทอม

> ปริญญาเอก

-

สาขาวิชาอื่นๆ

> ปริญญาโท

23,000 บาท / เทอม

> ปริญญาเอก

29,000 บาท / เทอม