ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Doctor of Philosophy Program in Mining and Materials (Ph.D. : Mining and Materials Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญข้ันสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำและที่พึ่งทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัย
  • คุณสมบัติหรืออื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.1

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ โดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก
  • คุณสมบัติหรืออื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.2

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนในระดับดีมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติหรืออื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดเพื่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา