ทำเนียบคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ถึง ปัจจุบัน

ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

ปี พ.ศ. 2510 - 2511

ดร.นาท ตันฑวิรุฬ

ปี พ.ศ. 2512 - 2513

ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

4 ธันวาคม 2513 - 31 ธันวาคม 2514

ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง

1 มกราคม 2515 - 17 เมษายน 2515

ศ.ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์

18 เมษายน 2515 - 31 มีนาคม 2517

ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์

1 เมษายน 2517 - 21 ตุลาคม 2518

ผศ.ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

22 ตุลาคม 2518 - 18 กรกฎาคม 2522

ดร.บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

19 กรกฎาคม 2522 - 31 ตุลาคม 2522

ผศ.ดร. จุลละพงค์ จุลละโพธิ

1 พฤศจิกายน 2522 - 31 ตุลาคม 2526

รศ.ดร. ศุภโชค วิริยโกศล

1 พฤศจิกายน 2526 - 1 ตุลาคม 2530

อ.วีระพันธุ์ มุสิกสาร

2 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534

ผศ.ดร. สุรพล อารีย์กุล

1 ตุลาคม 2534 - 30 กันายน 2538

อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา

1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2546

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2552

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2556

รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2560

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์

1 ตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2565

ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร

1 มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน