คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ณ วาระปัจจุบัน

Heading

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

nikom.s@psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

montri@coe.psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

sangsuree.v@psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

mcharongpun@eng.psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

payom.r@psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

pakamas.p@psu.ac.th
Heading

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

leetheerayut@yahoo.com
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบคุณภาพและสารสนเทศ

suriya.j@psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ipongin@eng.psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

kparinya@eng.psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เชิงรุก

petcharat@coe.psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนักศึกษา

tkunlapat@eng.psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

tanan.c@psu.ac.th
Heading

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

chukree.d@psu.ac.th