สมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในเมื่อปี 2534 สามารถติดต่อข่าวต่างๆ ของสมาคมฯ ได้ที่