วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตวิศวกร และสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้ และประเทศอย่างยั่งยืน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศในปี 2569)

พันธกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และทักษะระดับสากล
 2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทางวิศวกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์
 3. บริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคใต้และประเทศ

ค่านิยมองค์กร: S M A R T

 • S Strive for Success  มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • M Mankind  คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • A Attitude  มีทัศนคติที่ดี
 • R Responsibility  มีความรับผิดชอบ
 • T Teamwork  มีการทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

 • WIL (Work Integrated Learning)
 • Smart Faculty (Happy, Healthy, Efficiency)
 • Think Globally, Act Locally

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้ แต่อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาคณะฯ ร่วมกับพันธมิตรอย่างมีคุณค่า และยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการอย่างมั่นคงและยั่งยืน