วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตวิศวกรและสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และทักษะระดับสากล
 2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
 3. บริการวิชาการนวัตกรรม เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ

ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T

 • S Strive for Success  มุ่งมั่น
 • M Mankind  มนุษยชาติ
 • A Attitude  มีทัศนคติที่ดี
 • R Responsibility  มีความรับผิดชอบ
 • T Teamwork  ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

 • WL (Work Integrated Learning)
 • Smart Faculty (Happy, Healthy, Efficiency)
 • Think Globally, Act Locally

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับสากลสู่การใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาคณะฯ ร่วมกับพันธมิตรอย่างมีคุณค่า
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาคและมีความสุข
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการอย่างมั่นคงและยั่งยืน