วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตวิศวกรคุณภาพสู่ระดับสากล โดยอาศัยทัศนคติและแนวคิดดังนี้

วิสัยทัศน์

คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
 2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่สากล
 3. บริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ

ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T

 • S Strive for Success  มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • M Mankind  คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • A Attitude  มีทัศนคติที่ดี
 • R Responsibility  มีความรับผิดชอบ
 • T Teamwork  มีการทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

 • ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)
 • ประยุกต์ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ด้านยาง ปาล์ม และทะเล เช่น วัสดุผสม (Composite Material), การจัดการของเสีย (Waste Management), พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และวิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering)

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่สากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข
เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์